Všeobecné obchodní podmínky PAPACKS Sales GmbH

§ 1 Obecné 

(1) Prodejní a dodací podmínky platí výhradně pro všechny dodávky PAPACKS Sales GmbH, což kupující výslovně bere na vědomí při obdržení potvrzení objednávky. Platné jsou nákupní podmínky kupujícího, které se od těchto odchylují PAPACKS Sales GmbH nezávazné, i když PAPACKS Sales GmbH písemně výslovně neodporuje těmto.

(2) Odchylky od těchto podmínek jsou účinné pouze tehdy, pokud PAPACKS Sales GmbH písemně a výslovně kupujícímu potvrzeno. Tyto změny se však týkají pouze příslušné objednávky; Nemají zpětnou účinnost a nevztahují se na další objednávky a dodávky, pokud tyto změny znovu písemně nepotvrdí PAPACKS Sales GmbH byly potvrzeny.

(3) The of PAPACKS Sales GmbH Vyrobené zboží odpovídá požadavkům vyhlášky o spotřebním zboží ze dne 10.04.1992. dubna XNUMX v aktuálně platném znění. Příslušná prohlášení o bezpečnosti potravin jsou k dispozici pro všechny produkty v aktuální verzi a budou kupujícímu na vyžádání poskytnuta.

§ 2 Nabídky, dodávky, vyšší moc, odstoupení 

(1) Všechny nabídky od PAPACKS Sales GmbH jsou vždy a ve všech částech nezávazné a mohou se změnit. Prohlášení o přijetí a všechny objednávky vyžadují výslovné písemné potvrzení od, aby byly právně platné PAPACKS Sales GmbH. Totéž platí pro dodatky, změny nebo doplňkové smlouvy.

(2) Formy, rozměry, hmotnosti nebo jiné výkonové údaje jsou pro PAPACKS Sales GmbH závazné pouze tehdy, jsou-li tyto vlastnosti výslovně písemně sjednány.

(3) Prodejní zaměstnanci PAPACKS Sales GmbH nejsou oprávněni uzavírat ústní dodatečná ujednání ani dávat ústní ujištění, která přesahují obsah písemné smlouvy.

(4) Dodací termíny nebo dodací lhůty, které lze dohodnout jako závazné nebo nezávazné, musí být podány písemně. Dodací lhůty začínají uzavřením smlouvy, pokud není smluvně dohodnuto jinak. Pokud budou následně dohodnuty změny smlouvy, musí být v případě potřeby současně dohodnuto nové dodací datum nebo dodací lhůta.

(5) Dodací lhůty se automaticky prodlužují v případě nepředvídaných překážek, které jsou mimo sféru vlivu. PAPACKS Sales GmbH nebo došlo u subdodavatelů, pokud lze prokázat, že taková překážka má významný vliv na dodávku.

(6) Prodlení v dodávkách a plnění z důvodu vyšší moci a v důsledku událostí, které k nim patří PAPACKS Sales GmbH podstatně ztížit nebo znemožnit dodávku - to zahrnuje i následné potíže s obstaráváním materiálu, provozní poruchy, stávky, výluky, úřední požadavky atd., i když k nim dojde u dodavatelů PAPACKS Sales GmbH nebo jejichž subdodavatelé vstupují – má PAPACKS Sales GmbH neodpovídá ani za závazně dohodnuté termíny a termíny. Opravňují PAPACKS Sales GmbH odložit dodávku nebo službu po dobu trvání překážky plus přiměřenou dobu zahájení – a to i v případě (relativních) fixních transakcí – nebo zcela nebo zčásti odstoupit od smlouvy z důvodu části, která dosud nebyla byla splněna. Práva z odstavce (8) níže zůstávají nedotčena.

(7) PAPACKS Sales GmbH má kdykoliv nárok na přiměřené dílčí dodávky a přiměřené dílčí služby.

(8) PAPACKS Sales GmbH je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud i přes uzavření odpovídající kupní smlouvy nepřevezme předmět dodávky nebo jej nepřevezme včas; odpovědnost za PAPACKS Sales GmbH pro úmysl nebo nedbalost zůstává nedotčena v souladu s oddílem 5 těchto podmínek. PAPACKS Sales GmbH bude kupujícího neprodleně informovat o včasné dostupnosti předmětu dodávky a popř PAPACKS Sales GmbH chce odstoupit, uplatnit právo na odstoupení okamžitě; PAPACKS Sales GmbH V případě odstoupení od smlouvy kupující neprodleně vrátí odpovídající protiplnění. Práva podle odstavce (6) výše zůstávají nedotčena.

§ 3 Převod rizika 

(1) Nebezpečí přechází na kupujícího, jakmile je dodávka zboží předána osobě provádějící přepravu nebo skladu za účelem odeslání. PAPACKS Sales GmbH opustil. (2) Pokud přeprava není chyba PAPACKS Sales GmbH stane nemožným, přechází riziko na kupujícího oznámením o připravenosti k odeslání.

§ 4 Odpovědnost za vady, oznámení o vadách, následné škody 

(1) V případě oprávněného oznámení vad PAPACKS Sales GmbH výměnu nebo opravu dle vlastního uvážení formou výměny. Kupující je povinen PAPACKS Sales GmbH v přiměřené lhůtě po předchozí dohodě dát možnost opravy nebo náhradní dodávky v běžné pracovní době. Je povoleno více výměn nebo více vylepšení.

(2) Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí a zjistit případné vady a případné nedostatky PAPACKS Sales GmbH neprodleně, nejpozději do jednoho týdne od převzetí zboží, písemně; Pro dodržení termínu postačí odeslání inzerátu v termínu. Vady musí být kupujícímu co nejpodrobněji popsány. Pokud kupující toto písemné oznámení nepředloží, zboží se považuje za schválené. Projeví-li se taková vada později, je třeba ji písemně nahlásit ihned po jejím zjištění, jinak bude zboží i s ohledem na tuto vadu považováno za schválené nejpozději po týdnu.

(3) Aniž jsou dotčeny další nároky PAPACKS Sales GmbH má kupující v případě neoprávněné reklamace vad PAPACKS Sales GmbH uhradit náklady na přezkoumání a na požádání odstranění stavu hlášeného jako závada.

(4) Povinnost objednatele prohlédnout a oznámit vady platí i v případě, že bylo dodáno jiné než objednané zboží nebo jiné množství zboží, než bylo objednané, pokud se dodané zboží zjevně neliší tak výrazně od objednávky, že společnost PAPACKS Sales GmbH souhlas kupujícího musel být považován za vyloučený.

(5) Kupující není oprávněn uplatňovat nároky a práva z vad, pokud neuhradil dlužné platby a pokud je dlužná částka (včetně případných provedených plateb) v přiměřeném poměru k hodnotě vadné dodávky. Odpovědnost za vady zaniká, pokud zboží není upravováno, ošetřováno nebo zpracováváno v souladu s technickou specifikací nebo neodborně. (Technické specifikace je nutné vyžádat pro každý produkt zvlášť). Kupující nemá nárok na vrácení zboží bez předchozí dohody PAPACKS Sales GmbH k provedení. Vrácení provedené navzdory tomu bude přijato PAPACKS Sales GmbH nepřijato. Vrácené zboží musí být zasláno předem s předplaceným nákladem.

(6) Jakékoli zákonné záruční nároky vůči PAPACKS Sales GmbH jsou k dispozici pouze přímému kupujícímu a nelze je přiřadit.

§ 5 Omezení odpovědnosti 

(1) PAPACKS Sales GmbH odpovídá za úmysl a hrubou nedbalost v souladu s právními předpisy. V případě hrubé nedbalosti ze strany jednoduchých zástupců je odpovědnost omezena na výši předvídatelné škody, která se obvykle očekává, pokud se nejedná o škodu způsobenou újmou na životě, těle nebo zdraví.

(2) Odpovědnost za lehkou nedbalost PAPACKS Sales GmbH pouze v případě porušení podstatné smluvní povinnosti, jejíž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejíž splnění se může smluvní partner pravidelně spolehnout, jakož i v případě škody způsobené újmou na životě , tělo nebo zdraví. V případě porušení základních smluvních povinností a v případě lehké nedbalosti je odpovědnost omezena na výši předvídatelné škody, kterou lze obvykle očekávat.

(3) Odpovědnost za vady v případě podvodného zatajení vady tím PAPACKS Sales GmbH nebo v případě průchodu PAPACKS Sales GmbH Záruka za jakost předmětu dodávky v souladu se zákonnými ustanoveními zůstává nedotčena.

(4) Odpovědnost PAPACKS Sales GmbH dle zákona o odpovědnosti za výrobek zůstává nedotčena.

(5) Změna důkazního břemene na úkor zákazníka není s výše uvedenými předpisy spojena.

§ 6 Odmítnutí přijetí 

(1) Je-li kupující v prodlení s převzetím předmětu koupě déle než 14 dnů po obdržení oznámení o připravenosti, může PAPACKS Sales GmbH poskytnout kupujícímu písemnou lhůtu 14 dnů s tím, že PAPACKS Sales GmbH odmítnout přijetí po uplynutí této lhůty. Po bezúspěšném uplynutí doby odkladu PAPACKS Sales GmbH oprávněn písemným prohlášením odstoupit od kupní smlouvy a/nebo požadovat náhradu.

(2) Není nutné stanovovat dodatečnou lhůtu, pokud kupující vážně odmítne převzetí.

(3) Povinné PAPACKS Sales GmbH Náhrada škody z důvodu nepřevzetí činí 15 % z kupní ceny. Výše škody musí být stanovena vyšší nebo nižší, pokud: PAPACKS Sales GmbH nebo kupující prokáže větší či menší poškození. Uplatnění dalších nároků na náhradu škody zůstává zachováno PAPACKS Sales GmbH Rezervováno.

§ 7 ceny a platby 

(1) Ceny nejsou pevné ceny (paušální ceny), pokud nebyly výslovně písemně sjednány jako pevné ceny. Obecně platí, že objednávky jsou splatné na začátku objednávky a po potvrzení objednávky ve výši 50 % z částky objednávky a jsou splatné PAPACKS Sales GmbH jakož i zbývajících 50% při dodání zboží zákazníkovi. Vystavené faktury jsou splatné do 10 dnů od data vystavení faktury bez jakýchkoliv srážek (čistá hotovost). Akceptace směnky musí být vždy předem písemně dohodnuta, pokud tomu tak není, nemá akceptace žádný účinek. V případě šeků a směnek se dluh kupujícího považuje za uhrazený až při konečném, bezpodmínečném splacení. Směnečné nebo diskontní poplatky hradí kupující.

(2) PAPACKS Sales GmbH je oprávněn, i přes jakákoliv protichůdná ustanovení kupujícího, prvotně započíst platby na starší dluhy kupujícího; PAPACKS Sales GmbH bude prodávajícího informovat o typu vypořádání, ke kterému došlo. Pokud již vznikly náklady a úroky, tak ano PAPACKS Sales GmbH oprávněn započíst platbu nejprve na náklady, poté na úroky a nakonec na hlavní pohledávku.

(3) Platba se považuje za uskutečněnou teprve tehdy PAPACKS Sales GmbH může s částkou disponovat. V případě šeků se platba považuje za uskutečněnou až při proplacení šeku.

(4) Pokud je kupující v prodlení s platbami, PAPACKS Sales GmbH oprávněna účtovat od příslušného okamžiku úrok z prodlení ve výši 8 procentních bodů nad základní úrokovou sazbu platnou podle § 247 německého občanského zákoníku (BGB). Lze-li požadovat vyšší úrok z jiného právního důvodu, zůstává tomu tak PAPACKS Sales GmbH Rezervováno.

(5) Nesplní-li kupující své platební povinnosti, popř PAPACKS Sales GmbH vyjdou najevo další okolnosti, které zpochybňují bonitu kupujícího PAPACKS Sales GmbH oprávněn splatit zbývající dluh, i když PAPACKS Sales GmbH akceptované šeky nebo směnky. PAPACKS Sales GmbH V tomto případě jsme rovněž oprávněni požadovat zálohové platby nebo zálohové platby.

(6) Kupující je oprávněn započíst, zadržet nebo snížit, i když jsou uplatněny nároky z vad nebo protinároků, pokud byly protinároky právně prokázány nebo jsou nesporné.

§ 8 Offsetting 

Kupující má nárok na započtení, pouze pokud byly protinároky založeny zákonem nebo jsou nesporné.

§ 9 zachování vlastnictví 

(1) Předmět dodávky zůstává majetkem PAPACKS Sales GmbH až do splnění všech nároků, na které má vůči kupujícímu nárok z obchodního vztahu.

(2) Kupující je oprávněn předmět dodávky zpracovat nebo přeměnit („zpracování“). Zpracování probíhá pro PAPACKS Sales GmbH. Zatím PAPACKS Sales GmbH nenabude vlastnické právo k novému zboží podle výše uvedeného PAPACKS Sales GmbH a kupující souhlasí s tím, že kupující PAPACKS Sales GmbH Spoluvlastnictví nového zboží v poměru k hodnotě (hrubé fakturační hodnotě) zboží PAPACKS Sales GmbH náležející předmětu dodávky k jinému zpracovávanému zboží v době zpracování. Předchozí věta platí obdobně v případě, že je předmět dodávky neoddělitelně smíchán nebo spojen PAPACKS Sales GmbH zboží, které nepatří. Zatím PAPACKS Sales GmbH Nabude-li kupující vlastnické nebo spoluvlastnické právo k věcem v souladu s tímto § 9 (výhrada vlastnického práva), uchová je kupující do úschovy PAPACKS Sales GmbH s péčí rozumného obchodníka.

(3) V případě prodeje předmětu dodávky nebo nového zboží kupující tímto uplatňuje svůj nárok z dalšího prodeje vůči svému zákazníkovi se všemi vedlejšími právy k zajištění. PAPACKS Sales GmbH bez nutnosti dalších speciálních vysvětlení. Postoupení platí včetně případných nároků na zůstatek. Zadání je však platné pouze v částce, která odpovídá částce PAPACKS Sales GmbH odpovídá fakturované ceně předmětu dodávky. Ten na PAPACKS Sales GmbH Postoupený podíl na pohledávce musí být uspokojen přednostně.

(4) Do odvolání je kupující oprávněn odebírat zboží v souladu s tímto § 9 (výhrada vlastnického práva). PAPACKS Sales GmbH postoupené pohledávky. Kupující neprodleně přijme platby provedené na postoupené pohledávky až do výše zajištěné pohledávky PAPACKS Sales GmbH vpřed. Pokud existují oprávněné zájmy, zejména v případě prodlení s platbou, pozastavení plateb, zahájení insolvenčního řízení, protestu proti směnce nebo oprávněných náznaků předlužení nebo hrozící platební neschopnosti kupujícího PAPACKS Sales GmbH oprávněn zrušit inkasní oprávnění kupujícího. Dále může PAPACKS Sales GmbH po předchozím upozornění a v přiměřené lhůtě zveřejnit postoupení jako záruku, využít postoupené pohledávky a požadovat, aby kupující sdělil postoupení jako záruku zákazníkům. (5) Na požádání musí kupující PAPACKS Sales GmbH poskytnout informace potřebné k uplatnění jejich práv vůči zákazníkům a předat potřebné doklady. (6) Po dobu trvání výhrady vlastnictví je kupujícímu zakázáno zastavit nebo převést zboží jako záruku. V případě zabavení, zabavení nebo jiných dispozic či zásahů třetích osob, kupující PAPACKS Sales GmbH být okamžitě informován. Další prodej předmětu dodávky nebo nového zboží je povolen pouze prodejcům v rámci běžného obchodního styku a pouze za podmínky, že kupujícímu bude zaplacena ekvivalentní hodnota předmětu dodávky. Kupující se také musí s kupujícím dohodnout, že kupující nabývá vlastnické právo až touto platbou.

(7) V rozsahu, v jakém je realizovatelná hodnota všech zástavních práv, která PAPACKS Sales GmbH u kterých výše všech zajištěných pohledávek přesahuje o více než 10 % PAPACKS Sales GmbH na žádost kupujícího uvolnit odpovídající část zástavního práva. Má se za to, že požadavky předchozí věty jsou splněny, pokud je odhadovaná hodnota PAPACKS Sales GmbH cenné papíry, na které má zákazník nárok, dosahují nebo přesahují 150 % hodnoty zajištěných pohledávek. PAPACKS Sales GmbH Při uvolňování máte na výběr mezi různými bezpečnostními zájmy.

(8) V případě porušení povinností kupujícím, zejména v případě prodlení s platbou PAPACKS Sales GmbH je oprávněn i bez stanovení lhůty požadovat vrácení předmětu dodávky nebo nového zboží a/nebo - v případě potřeby po stanovení lhůty - odstoupit od smlouvy; kupující je povinen jej předat. Žádost o vrácení předmětu dodávky/nového zboží nepředstavuje prohlášení o odstoupení z naší strany PAPACKS Sales GmbH, pokud to není výslovně uvedeno.

§ 10 Místo plnění a jurisdikce 

(1) Místem plnění je Kolín nad Rýnem.

(2) Pro všechny současné i budoucí nároky vyplývající z obchodního vztahu s kupujícím, včetně směnek a šeků, je výlučným místem jurisdikce Kolín nad Rýnem v sídle společnosti. PAPACKS Sales GmbH.

§ 11 Rozhodné právo 

(1) Za současných podmínek a celého právního vztahu mezi PAPACKS Sales GmbH a kupující podléhá výhradně německému právu.

(2) Uplatňování mezinárodního práva soukromého a kupního práva OSN jsou výslovně vyloučeny.

§ 12 Částečná neplatnost 

(1) Pokud by jedno nebo více ustanovení těchto podmínek nebo ustanovení v souvislosti s jinými dohodami bylo nebo by se stalo neúčinným, platnost ostatních ustanovení nebo dohod nebude ovlivněna.

(2) Právně neúčinná ustanovení by poté měla být nahrazena právně platnými ustanoveními, která se nejvíce blíží ekonomicky zamýšlenému účelu právně neplatného ustanovení.

Souhlas se soubory cookie se skutečným bannerem cookie