Algemene voorwaarden van de PAPACKS Sales GmbH

§ 1 Algemeen 

(1) Op alle leveringen zijn uitsluitend de verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing PAPACKS Sales GmbH, hetgeen de koper uitdrukkelijk erkent bij ontvangst van de orderbevestiging. Inkoopvoorwaarden van de koper die hiervan afwijken zijn geldig PAPACKS Sales GmbH niet-bindend, zelfs als PAPACKS Sales GmbH spreekt deze niet uitdrukkelijk schriftelijk tegen.

(2) Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien PAPACKS Sales GmbH schriftelijk en uitdrukkelijk aan de koper bevestigd. Dergelijke wijzigingen hebben echter alleen betrekking op de betreffende bestelling; Zij hebben geen terugwerkende kracht en zijn niet van toepassing op verdere bestellingen en leveringen, tenzij deze wijzigingen opnieuw schriftelijk worden bevestigd door PAPACKS Sales GmbH zijn bevestigd.

(3) De van PAPACKS Sales GmbH De vervaardigde goederen voldoen aan de eisen van de Consumentengoederenverordening van 10.04.1992 april XNUMX in de momenteel geldende versie. De relevante voedselveiligheidsverklaringen zijn in de huidige versie voor alle producten beschikbaar en worden op verzoek aan de koper verstrekt.

§ 2 Aanbiedingen, leveringen, overmacht, herroeping 

(1) Alle aanbiedingen van PAPACKS Sales GmbH zijn altijd en op alle onderdelen vrijblijvend en aan verandering onderhevig. Acceptatieverklaringen en alle bestellingen vereisen een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van om rechtsgeldig te zijn PAPACKS Sales GmbH. Hetzelfde geldt voor aanvullingen, wijzigingen of aanvullende overeenkomsten.

(2) Vormen, afmetingen, gewichten of andere prestatiegegevens zijn voor PAPACKS Sales GmbH alleen bindend indien deze eigenschappen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

(3) Verkoopmedewerkers van PAPACKS Sales GmbH zijn niet bevoegd mondelinge aanvullende afspraken te maken of mondelinge toezeggingen te doen die verder gaan dan de inhoud van de schriftelijke overeenkomst.

(4) Levertijden of leveringstermijnen, die als bindend of niet-bindend kunnen worden overeengekomen, moeten schriftelijk worden ingediend. Leveringstermijnen beginnen met het sluiten van het contract, tenzij contractueel anders overeengekomen. Indien naderhand wijzigingen in het contract worden overeengekomen, moet eventueel tegelijkertijd een nieuwe leverdatum of leveringstermijn worden overeengekomen.

(5) De leveringstermijnen worden automatisch verlengd in geval van onvoorziene obstakels die buiten de invloedssfeer van PAPACKS Sales GmbH of heeft plaatsgevonden bij onderleveranciers, mits aantoonbaar is dat een dergelijke belemmering een significante invloed heeft op de levering.

(6) Vertragingen in levering en uitvoering als gevolg van overmacht en als gevolg van gebeurtenissen die PAPACKS Sales GmbH de levering aanzienlijk moeilijker of onmogelijk maken - dit omvat ook daaropvolgende materiële inkoopproblemen, operationele verstoringen, stakingen, uitsluitingen, officiële vereisten, enz., zelfs als deze zich voordoen bij leveranciers van PAPACKS Sales GmbH of wiens onderleveranciers binnenkomen – heeft PAPACKS Sales GmbH zelfs niet verantwoordelijk voor bindend overeengekomen termijnen en data. Zij geven recht PAPACKS Sales GmbH de levering of dienst uit te stellen voor de duur van de belemmering plus een redelijke aanlooptijd – ook bij (relatief) vaste transacties – of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen wegens het nog niet uitgevoerde gedeelte vervuld. De rechten uit paragraaf (8) hieronder blijven onaangetast.

(7) PAPACKS Sales GmbH heeft te allen tijde recht op redelijke deelleveringen en redelijke deeldiensten.

(8) PAPACKS Sales GmbH heeft het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken als hij, ondanks het sluiten van een overeenkomstige koopovereenkomst, het leveringsartikel niet of niet tijdig ontvangt; de verantwoordelijkheid van PAPACKS Sales GmbH wegens opzet of nalatigheid blijft overeenkomstig artikel 5 van deze voorwaarden onaangetast. PAPACKS Sales GmbH zal de koper onmiddellijk informeren over de niet tijdige beschikbaarheid van het geleverde artikel en, indien PAPACKS Sales GmbH wil herroepen, maak dan onmiddellijk gebruik van het herroepingsrecht; PAPACKS Sales GmbH In geval van herroeping zal de koper de desbetreffende tegenprestatie onmiddellijk terugbetalen. De rechten onder paragraaf (6) hierboven blijven onaangetast.

§ 3 Risico-overgang 

(1) Het risico gaat over op de koper zodra de levering van de goederen is overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert of het magazijn of met het oog op verzending PAPACKS Sales GmbH is vertrokken. (2) Als de verzending niet de schuld is van PAPACKS Sales GmbH onmogelijk wordt, gaat het risico over op de koper zodra de gereedheid voor verzending is gemeld.

§ 4 Aansprakelijkheid voor gebreken, melding van gebreken, gevolgschade 

(1) Bij een terechte melding van gebreken PAPACKS Sales GmbH vervanging of reparatie naar eigen inzicht door middel van omruiling. De koper is daartoe verplicht PAPACKS Sales GmbH binnen een redelijke termijn na voorafgaande overeenstemming gelegenheid te geven tot herstel of vervangende levering binnen normale werkuren. Meerdere uitwisselingen of meerdere verbeteringen zijn toegestaan.

(2) De koper moet de goederen onmiddellijk na ontvangst inspecteren en eventuele gebreken en eventuele tekorten vaststellen PAPACKS Sales GmbH onmiddellijk, uiterlijk binnen één week, na ontvangst van de goederen, schriftelijk; Om de deadline te halen is het versturen van de advertentie binnen de deadline voldoende. De gebreken dienen zo gedetailleerd mogelijk aan de koper te worden omschreven. Indien de koper deze schriftelijke mededeling niet doet, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. Indien een dergelijk gebrek later aan het licht komt, dient dit onmiddellijk na ontdekking schriftelijk te worden gemeld, anders worden de goederen uiterlijk na één week geacht te zijn goedgekeurd, ook wat dit gebrek betreft.

(3) Onverminderd verdere vorderingen van PAPACKS Sales GmbH de koper in geval van een onterechte klacht van gebreken heeft PAPACKS Sales GmbH het vergoeden van de kosten voor onderzoek en – indien gevraagd – het opheffen van de als gebrek gemelde aandoening.

(4) De verplichting van de klant tot inspectie en melding van gebreken geldt ook als andere goederen dan de bestelde goederen of een andere hoeveelheid goederen dan de bestelde zijn geleverd, op voorwaarde dat de geleverde goederen niet duidelijk zo sterk afwijken van de bestelling dat het bedrijf PAPACKS Sales GmbH goedkeuring van de koper moest als uitgesloten worden beschouwd.

(5) De koper heeft niet het recht om vorderingen en rechten wegens gebreken geldend te maken als hij de verschuldigde betalingen niet heeft gedaan en als het verschuldigde bedrag (inclusief eventuele betalingen) in redelijke verhouding staat tot de waarde van de gebrekkige levering. De aansprakelijkheid voor gebreken vervalt indien de goederen niet overeenkomstig de technische specificatie of ondeskundig zijn gewijzigd, behandeld of verwerkt. (De technische specificaties moeten voor elk product afzonderlijk worden aangevraagd). De koper heeft geen recht op retourzendingen zonder voorafgaand akkoord PAPACKS Sales GmbH uit te voeren. Retourzendingen die desondanks worden gedaan, worden door ons geaccepteerd PAPACKS Sales GmbH niet geaccepteerd. Retourzendingen moeten franco verzonden worden.

(6) Alle wettelijke garantieclaims tegen PAPACKS Sales GmbH zijn alleen beschikbaar voor de directe koper en kunnen niet worden overgedragen.

§ 5 Beperking van de aansprakelijkheid 

(1) PAPACKS Sales GmbH is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid overeenkomstig de wettelijke voorschriften. In geval van grove nalatigheid van eenvoudige plaatsvervangende agenten is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de voorzienbare schade die doorgaans wordt verwacht, tenzij het gaat om schade die voortvloeit uit letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid.

(2) Aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid PAPACKS Sales GmbH alleen in geval van schending van een essentiële contractuele verplichting, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig kan vertrouwen, evenals in geval van schade als gevolg van levensbedreigende schade , lichaam of gezondheid. In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen en in geval van lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de voorzienbare schade die doorgaans kan worden verwacht.

(3) Aansprakelijkheid voor gebreken in geval van frauduleus verzwijgen van het gebrek door PAPACKS Sales GmbH of in het geval van een doorgang PAPACKS Sales GmbH De garantie voor de kwaliteit van het geleverde artikel in overeenstemming met de wettelijke bepalingen blijft onaangetast.

(4) De aansprakelijkheid van PAPACKS Sales GmbH volgens de Productaansprakelijkheidswet blijft dit onaangetast.

(5) Een wijziging in de bewijslast ten nadele van de klant is niet in verband gebracht met bovenstaande voorschriften.

§ 6 Weigering van acceptatie 

(1) Als de koper meer dan 14 dagen na ontvangst van de melding van gereedheid achterstallig is met de acceptatie van het gekochte object, kan hij PAPACKS Sales GmbH geef de koper schriftelijk een bedenktijd van 14 dagen, onder vermelding daarvan PAPACKS Sales GmbH acceptatie weigeren nadat deze termijn is verstreken. Nadat de respijtperiode zonder succes is verstreken PAPACKS Sales GmbH gerechtigd om door middel van een schriftelijke verklaring de koopovereenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen.

(2) Het is niet nodig om een ​​uitstelperiode in te stellen als de koper de acceptatie serieus en definitief weigert.

(3) Vereist PAPACKS Sales GmbH De vergoeding voor schade wegens niet-acceptatie bedraagt ​​15% van de koopprijs. Het schadebedrag moet hoger of lager worden vastgesteld als: PAPACKS Sales GmbH of de koper bewijst grotere of kleinere schade. De bewering van verdere schadeclaims blijft bestaan PAPACKS Sales GmbH Gereserveerd.

§ 7 prijzen en betalingen 

(1) Prijzen zijn geen vaste prijzen (forfaitaire prijzen), tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk als vaste prijzen zijn overeengekomen. Over het algemeen zijn bestellingen verschuldigd aan het begin van de bestelling en nadat de bestelling is bevestigd tegen 50% van het orderbedrag en te betalen aan de PAPACKS Sales GmbH evenals de resterende 50% bij levering van de goederen aan de klant. Uitgegeven facturen zijn betaalbaar binnen 10 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek (netto contant). Het aanvaarden van wissels dient altijd vooraf schriftelijk te worden overeengekomen, indien dit niet het geval is, heeft de aanvaarding geen vervullende werking. In het geval van cheques en wissels wordt de schuld van de koper pas als betaald beschouwd bij definitieve, onvoorwaardelijke aflossing. Wissel- of discontokosten zijn voor rekening van de koper.

(2) PAPACKS Sales GmbH is gerechtigd, ondanks eventuele andersluidende bepalingen van de koper, betalingen in eerste instantie te verrekenen met oudere schulden van de koper; PAPACKS Sales GmbH zal de verkoper informeren over de soort verrekening die heeft plaatsgevonden. Als er al kosten en rente zijn gemaakt, dan zij het zo PAPACKS Sales GmbH gerechtigd de betaling eerst te verrekenen met de kosten, vervolgens met de rente en tenslotte met de hoofdvordering.

(3) Een betaling wordt pas geacht te zijn gedaan wanneer PAPACKS Sales GmbH kan over het bedrag beschikken. Bij cheques wordt de betaling pas geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de cheque is geïnd.

(4) Als de koper in gebreke blijft met betalingen, PAPACKS Sales GmbH het recht om vanaf het betreffende tijdstip vertragingsrente in rekening te brengen die 8 procentpunten boven de overeenkomstig artikel 247 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) geldende basisrente bedraagt. Indien om een ​​andere juridische reden hogere rente kan worden gevorderd, blijft dit het geval PAPACKS Sales GmbH Gereserveerd.

(5) Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, of indien PAPACKS Sales GmbH er andere omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de koper in twijfel trekken PAPACKS Sales GmbH gerechtigd om de resterende schuld opeisbaar te maken, zelfs indien PAPACKS Sales GmbH geaccepteerde cheques of wissels. PAPACKS Sales GmbH In dit geval hebben wij tevens het recht om vooruitbetalingen of zekerheidsbetalingen te eisen.

(6) De koper heeft alleen het recht om te compenseren, in te houden of te verminderen, zelfs als claims voor gebreken of tegenvorderingen worden ingediend, als de tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of onbetwist zijn.

§ 8 Compensatie 

De koper heeft alleen recht op verrekening als de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onomstreden zijn.

§ 9 eigendomsvoorbehoud 

(1) Het geleverde artikel blijft eigendom van PAPACKS Sales GmbH totdat alle vorderingen die zij op de koper toekomen uit de zakelijke relatie zijn voldaan.

(2) Het is de koper toegestaan ​​het geleverde artikel te verwerken of te transformeren (“verwerking”). De verwerking vindt plaats voor PAPACKS Sales GmbH. Dusver PAPACKS Sales GmbH verkrijgt geen eigendom van de nieuwe goederen overeenkomstig het voorgaande PAPACKS Sales GmbH en de koper gaat ermee akkoord dat de koper PAPACKS Sales GmbH Mede-eigendom van de nieuwe goederen naar rato van de waarde (bruto factuurwaarde) van de PAPACKS Sales GmbH behorende leveringsvoorwerp tot dat van de overige verwerkte goederen op het moment van verwerking. De voorgaande zin is van overeenkomstige toepassing in geval van onlosmakelijk vermengde of gecombineerde leveringsartikelen PAPACKS Sales GmbH goederen die er niet bij horen. Dusver PAPACKS Sales GmbH Indien de koper overeenkomstig deze § 9 (eigendomsvoorbehoud) de eigendom of mede-eigendom van artikelen verkrijgt, moet de koper deze in bewaring houden. PAPACKS Sales GmbH met de zorg van een verstandige zakenman.

(3) In het geval van verkoop van het geleverde artikel of de nieuwe goederen, doet de koper hierbij zijn vordering uit de doorverkoop tegen zijn klant gelden met alle bijkomende rechten als zekerheid PAPACKS Sales GmbH zonder dat er verdere speciale uitleg nodig is. De overdracht geldt inclusief eventuele saldovorderingen. De opdracht geldt echter alleen voor het bedrag dat overeenkomt met PAPACKS Sales GmbH komt overeen met de gefactureerde prijs van het geleverde artikel. Degene aan PAPACKS Sales GmbH Het toegewezen deel van de vordering moet bij voorrang worden voldaan.

(4) Tot herroeping heeft de koper het recht om de goederen af ​​te halen in overeenstemming met deze § 9 (eigendomsvoorbehoud). PAPACKS Sales GmbH toegewezen vorderingen. De koper aanvaardt onmiddellijk betalingen op de overgedragen vorderingen tot het bedrag van de gewaarborgde vordering PAPACKS Sales GmbH vooruit. Als er legitieme belangen zijn, met name in geval van betalingsachterstand, surséance van betaling, opening van een insolventieprocedure, protest tegen rekeningen of gerechtvaardigde aanwijzingen van overmatige schuldenlast of dreigend faillissement van de koper PAPACKS Sales GmbH gerechtigd de incassobevoegdheid van de koper in te trekken. Verder kan PAPACKS Sales GmbH na voorafgaande waarschuwing en binnen een redelijke termijn de overdracht als zekerheid bekendmaken, de overgedragen vorderingen uitbuiten en eisen dat de koper de overdracht als zekerheid aan de klanten bekendmaakt. (5) Op verzoek moet de koper dit doen PAPACKS Sales GmbH om de informatie te verstrekken die nodig is om hun rechten tegenover de klanten te doen gelden en om de nodige documenten te overhandigen. (6) Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, is het de koper verboden de goederen als zekerheid te verpanden of over te dragen. In geval van beslaglegging, verbeurdverklaring of andere beschikkingen of tussenkomsten door derden, de koper PAPACKS Sales GmbH onmiddellijk op de hoogte te stellen. De wederverkoop van het geleverde artikel of nieuwe goederen is alleen toegestaan ​​aan wederverkopers in het kader van de normale bedrijfsvoering en alleen onder de voorwaarden dat de tegenwaarde van het geleverde artikel aan de koper wordt betaald. Tevens dient de koper met de koper af te spreken dat de koper pas met deze betaling de eigendom verkrijgt.

(7) Voor zover de realiseerbare waarde van alle zekerheidsrechten dat PAPACKS Sales GmbH waarvan het bedrag van alle gedekte vorderingen meer dan 10% overschrijdt PAPACKS Sales GmbH op verzoek van de koper een overeenkomstig deel van de zekerheidsrechten vrijgeven. Er wordt aangenomen dat aan de eisen van de vorige zin wordt voldaan als de geschatte waarde van de PAPACKS Sales GmbH de zekerheden waarop de klant recht heeft, bereiken of overschrijden 150% van de waarde van de gedekte vorderingen. PAPACKS Sales GmbH Bij vrijgave heeft u de keuze tussen verschillende veiligheidsbelangen.

(8) Bij plichtsverzuim door de koper, in het bijzonder bij wanbetaling PAPACKS Sales GmbH het recht om, zelfs zonder het stellen van een termijn, de retourzending van het geleverde artikel of de nieuwe goederen te eisen en/of – indien nodig na het stellen van een termijn – de overeenkomst te herroepen; de koper is verplicht deze af te geven. Het verzoek om terugzending van het leveringsartikel/nieuwe goederen vormt voor ons geen verklaring van herroeping PAPACKS Sales GmbH, tenzij expliciet vermeld.

§ 10 Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank 

(1) De plaats van uitvoering is Keulen.

(2) Voor alle huidige en toekomstige claims die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de koper, inclusief wissels en cheques, is Keulen de exclusieve bevoegde rechtbank in de statutaire zetel van het bedrijf PAPACKS Sales GmbH.

§ 11 Toepasselijk recht 

(1) Voor de huidige voorwaarden en de gehele rechtsverhouding tussen PAPACKS Sales GmbH en de koper is uitsluitend onderworpen aan het Duitse recht.

(2) De toepassing van het internationaal privaatrecht en het VN-kooprecht is uitdrukkelijk uitgesloten.

§ 12 Gedeeltelijke ongeldigheid 

(1) Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden of een bepaling in de context van andere overeenkomsten ondoelmatig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van alle andere bepalingen of overeenkomsten.

(2) De wettelijk ondoelmatige bepalingen moeten dan worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die het economisch beoogde doel van de wettelijk ongeldige bepaling het dichtst benaderen.

Cookietoestemming met echte cookiebanner